Všeobecné obchodné podmienky

 www.samanka.sk

1.           ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Spoločnosť ADHERSOL s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 53 599 993, DIČ: 2121424316, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 150698/B, e-mailová adresa: info@samanka.sk, tel.: +421 907 985 006 (ďalej len „Predávajúci“) je predajcom tovarov a poskytovateľom služieb podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.
 • Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností založených kúpnou zmluvou, v ktorej vystupuje Predávajúci ako predávajúci a kupujúci v podobe:
 1. fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“);
 2. fyzickej osoby – podnikateľa; alebo
 3. právnickej osoby;

(ďalej spolu len „Kupujúci“);

a ktorej predmetom je predaj tovaru Predávajúceho podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na webstránke www.samanka.sk (ďalej len „Internetová stránka“ a „Tovar“), pripravil Predávajúci tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„), ktoré sú dostupné na Internetovej stránke.

 

2.           DEFINÍCIA POJMOV

 • Ak tieto VOP neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité nasledujúci význam:
 1. „Cena“ je kúpna cena Tovaru.
 2. Cenník“ sú informácie o Cenách, o možnosti zľavy z Cien a iné súvisiace informácie uverejnené na Internetovej stránke.
 3. „Odberné miesto“ je priestor na vyzdvihnutie Tovaru nachádzajúci sa na adrese: Klincová 20, 821 08 Bratislava;
 4. „GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 5. „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 7. „Osobné údaje“ sú údaje  definované  čl.  4    1  GDPR a § 5 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
 8. „Elektronická objednávka“ je odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto Tovaru, spracovaný systémom obchodu, prípadne ďalšie informácie podľa on-line formulára na Internetovej stránke.
 9. „Spracúvanie osobných údajov“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov podľa čl.  4    1  GDPR a § 5 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
 10. „Vyššia moc“ predstavuje okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom Zmluvy, pandémie (vrátane COVID – 19) vrátane opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi, štrajky a pod., a to aj v prípade, že taká prekážka vznikla v čase, keď povinná strana už bola v omeškaní.
 11. „Zákon č. 102/2014 Z. z.“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 12. „Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 13. „Záujemca“ je osoba, ktorá má záujem o Elektronickú objednávku Tovaru, a ktorá adresuje Predávajúcemu prejav vôle uzatvoriť Zmluvu v zmysle týchto VOP.
 14. „Zmluva“ predstavuje dohodu zmluvných strán, uzatvorenú podľa týchto VOP, ktorej predmetom je:
  1. záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru;
  2. záväzok Kupujúceho riadne zaplatiť za Tovar Cenu vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a týmito VOP;
  3. úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení predmetu Zmluvy.
 15. „zmluvné strany“ sú Predávajúci a Kupujúci, ktorí uzatvorili Zmluvu.

 

3.           POSKYTOVANÝ TOVAR

 • Všetky informácie o aktuálnej ponuke Tovaru, jeho vlastnostiach a zložení sú verejne dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho.

 

4.           OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

 • Tovar je možné kúpiť pomocou Elektronických objednávok na Internetovej stránke. Predávajúci a Záujemca vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených v týchto VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, v Elektronickej objednávke uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je iná ako adresa bydliska, telefónne číslo a e-mail. Ostatní Kupujúci v Elektronickej objednávke uvedú obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail. Súčasťou Elektronickej objednávky je aj označenie Tovaru s uvedením počtu, Ceny, spôsobu jej zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia Tovaru, pričom tieto náležitosti Elektronickej objednávky sa vygenerujú automaticky po vložení Tovaru do e-košíka na Internetovej stránke.
 • Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Elektronickej objednávky, môže Záujemca opraviť kliknutím na príslušné pole v Elektronickej objednávke, v ktorom Záujemca vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie. Údaje zadané Záujemcom v Elektronickej objednávke sú Predávajúcim považované za správne.
 • K uzatvoreniu Zmluvy dochádza vyplnením a odoslaním Elektronickej objednávky Záujemcu prostredníctvom Internetovej stránky spolu s vyjadrením súhlasu s týmito VOP a následným potvrdením Elektronickej objednávky Predávajúcim. Všetky prijaté Elektronické objednávky sú považované za návrh na Zmluvy a nie sú považované zo strany Predávajúceho za záväzné. Oznámenie o prijatí Elektronickej objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré Kupujúci obdrží na zadanú e-mailovú adresu po odoslaní jeho Elektronickej objednávky, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu Elektronickej objednávky. Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o prijatí Elektronickej objednávky, v ktorom Predávajúci zároveň doručí Kupujúcemu zhrnutie Elektronickej objednávky Kupujúceho.
 • K akceptácii Elektronickej objednávky Tovaru zo strany Predávajúceho (a teda k uzatvoreniu Zmluvy) dochádza prostredníctvom potvrdenia o stave Elektronickej objednávky, zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Elektronickej objednávke, v ktorom Predávajúci doručí Kupujúcemu zároveň kópiu VOP, faktúru a poučenie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, o možnosti odstúpiť od Zmluvy spolu s formulárom na odstúpenie od Zmluvy a Reklamačným poriadkom. Kupujúci s týmto postupom súhlasí.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu Ceny Tovaru. Predávajúci negarantuje Cenu Tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu (v Cenníku) v čase uskutočnenia Elektronickej objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien daného Tovaru. V takomto prípade k uzatvoreniu Zmluvy dochádza až písomným akceptovaním zmenenej Ceny Tovaru Kupujúcim. Ak Kupujúci zmenenú Cenu Tovaru neakceptuje, Zmluva nebude uzatvorená.
 • Po akceptácií Elektronickej objednávky (resp. uzatvorení Zmluvy) je Kupujúci povinný zaplatiť Cenu Tovaru (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné), ak ju už nezaplatil v procese Elektronickej objednávky, a následne je Predávajúci povinný dodať objednaný Tovar.
 • Zmluva nadobúda účinnosť pripísaním Ceny Tovaru na účet Predávajúceho (odkladacia podmienka účinnosti Zmluvy) do uplynutia splatnosti faktúry zaslanej Záujemcovi za objednaný Tovar. Predávajúci je tak viazaný svojou ponukou len do uplynutia splatnosti faktúry zaslanej Záujemcovi. Ak sa na Zmluvu viaže povinné zverejnenie, Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvoriť Zmluvu s akýmkoľvek Záujemcom.

 

5.           DODACIE PODMIENKY

 • Miesto a spôsob dodania Tovaru sú uvedené Kupujúcim v Elektronickej objednávke.
 • Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania Tovaru:
 1. osobný odber na Odbernom mieste;
 2. zasielanie prepravnou službou;
 3. zasielanie kuriérom;
 4. zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.
  • Jednotlivé spôsoby dodania sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti.
  • Ak nie je vo VOP uvedené inak, Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
 5. Tovary objednané Kupujúcim v jednej Elektronickej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
 6. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,
 7. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
  • Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo ich splnomocnencom, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
  • V prípade prepravy Tovaru prostredníctvom dopravcu splní Predávajúci svoju povinnosť voči Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, už odovzdaním Tovaru do rúk dopravcu. Náklady na prepravu a nebezpečenstvo škody znáša Kupujúci s tým, že odovzdaním Tovaru dopravcovi prechádza nebezpečenstvo škody alebo straty Tovaru na prepravcu. Dodanie Tovaru, pokiaľ si to Kupujúci v Elektronickej objednávke nevyhradí inak, zabezpečí Predávajúci, resp. ním poverený dopravca, podľa svojho uváženia najvýhodnejšou cestou.
  • Ak nie je s Kupujúcim dohodnuté inak, môže byť Tovar dodaný naraz (celé množstvo) alebo po častiach.
  • Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí platby celej Ceny Tovaru vrátane prepravných nákladov za objednaný Tovar na účet Predávajúceho; dodacie lehoty sú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Dodacia lehota u Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, však neprekročí 30 dní odo dňa potvrdenia Elektronickej objednávky Kupujúceho. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný Tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania Tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Súhlas s dodaním Tovaru v dlhšej dodacej lehote alebo dodanie alternatívneho Tovaru sa Kupujúci zaväzuje písomne potvrdiť Predávajúcemu (stačí aj e-mailom). V prípade ak Kupujúci s navrhovaným riešením podľa tohto ods. nesúhlasí, Zmluva sa automaticky ruší a zmluvné strany si vrátia navzájom poskytnuté plnenie týkajúce sa Tovaru.
  • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Tovaru zavinenú kuriérskou službou, udaním nesprávnej adresy Kupujúceho alebo zásahom Vyššej moci. V prípadoch Vyššej moci je Predávajúci oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od Zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať Tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.
  • Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho; pri doručení Tovaru kuriérom alebo poštou je Kupujúci povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru nebudú akceptované. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je Tovar na sklade. V prípade, že sa Tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
  • Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
  • V prípade niektorých skupín produktov (Tovar nad 30 kg a Tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť Cenu za dodanie Tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať Kupujúceho telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.
  • V prípade dodania Tovaru do zahraničia Predávajúci s Kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.
  • V prípade, že si Kupujúci zvolí osobné prevzatie Tovaru, tak tento Tovar si môže prevziať až po doručení e-mailu Predávajúceho zaslanom Kupujúcemu, že Tovar má už pripravený na prevzatie na Odbernom mieste. V prípade osobného vyzdvihnutia Tovaru môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj Tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci alebo jeho zmluvný partner odmietnuť Tovar vydať.
  • Tovar odoslaný poštou alebo kuriérom sa spravuje poriadkom poštovej/kuriérskej spoločnosti.
  • Ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar a aj ďalšie snahy Predávajúceho o doručenie objednaného Tovaru zostanú bezvýsledné, Predávajúci má právo na poplatok za uskladnenie Tovaru vo výške 0,50 EUR denne od Kupujúceho. Toto právo mu vzniká po 30 dňoch odo dňa vrátenia Tovaru Predávajúceho (z dôvodu neprevzatia) alebo oznámenia o uložení Tovaru na Odbernom mieste. Ak Kupujúci ani po troch mesiacoch Tovar neprevezme, Predávajúci má právo Tovar predať a z výťažku z predaja si započítať všetky náklady, ktoré mu vznikli. Zvyšok vráti Kupujúcemu.

 

6.           KÚPNA CENA

 • Ceny uvedené na Internetovej stránke platia výhradne na nákup prostredníctvom Internetovej stránky. Cena Tovaru je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o Cenu bez DPH. DPH je pri dodaní Tovaru uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
 • V Cene Tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady Ceny Tovaru, balné, náklady na prepravu Tovaru, náklady doručovania zakúpeného Tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Cenu Tovaru a náklady prepravy a balné podľa uzatvorenej Zmluvy (čl. 4 VOP). Kupujúci akceptuje náklady prepravy a balné uvedené na Internetovej stránke v okamihu objednania, pričom náklady prepravy závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia a účtujú sa podľa platných cenníkov prepravcu/pošty a pod.
 • Zvýhodnené (akciové) Ceny a ponuky Tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených Cien trvá do vypredania zásob alebo kým sa uvádza pri zvýhodnenej Cene.
 • Kupujúci má možnosť uhradiť Cenu vrátane ďalších nákladov (poštovné a balné, príp. iné poplatky):
 1. v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí Tovaru na dobierku;
 2. za predpokladu, že Internetová stránka takú možnosť ponúka, platbou na účet Predávajúceho na základe faktúry, ktorá bude Kupujúcemu doručená na e-mail spolu s platobnými údajmi; Tovar bude zaslaný Kupujúcemu až po pripísaní Ceny na bankový účet Predávajúceho;
 3. platbou cez TatraPay alebo iné platobné systémy, pričom Tovar bude zaslaný Kupujúcemu po potvrdení o zaplatení Ceny za Tovar;
 4. cez platobnú bránu (platobnou kartou), pričom Tovar bude zaslaný Kupujúcemu až po potvrdení o zaplatení Ceny za Tovar.
  • Faktúra je splatná v lehote štrnástich (14) dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť faktúry. Ak je faktúra nesprávne vystavená, je Kupujúci povinný tento problém ihneď oznámiť.
  • Pri dobierke je Cena Tovaru splatná pri prevzatí Tovaru Kupujúcim od doručovateľa.
  • Kupujúci zároveň súhlasí s fakturáciou formou elektronickej faktúry. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci odošle elektronickú faktúru ako dokument PDF elektronickou poštou na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v Elektronickej objednávke. V prípade, ak Vám faktúra nebola doručená, prosím, informujte nás e-mailom na info@samanka.sk.

 

7.           ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ A REKLAMÁCIE

 • Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, poskytuje Predávajúci záruku na Tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú na obale Tovaru, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je záručná doba podľa predchádzajúcej vety pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov okrem dielov, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, kedy je záručná doba určená druhom Tovaru alebo vzájomnou dohodou. Toto ustanovenie sa nepoužije pri Tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom Tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru. Pri Tovare podľa predchádzajúcej vety sa zmluvné strany dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov, pokiaľ nie je na základe príslušných právnych predpisov úplne vylúčená.
 • Pri Kupujúcom, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa záručná doba riadi zárukou poskytovanou výrobcom Tovaru alebo uvedenou na obale Tovaru.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 • Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo Tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že Tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním alebo živelnými pohromami.
 • Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na Tovar zakúpený od Predávajúceho.
 • Záruka sa nevzťahuje:
 1. na poškodenie spôsobené vinou užívateľa (Kupujúceho alebo tretej osoby),
 2. na poškodenie spôsobené neodborným zásahom alebo nešetrným zaobchádzaním,
 3. na poškodenia vzniknuté preťažovaním,
 4. na prirodzené opotrebovanie Tovaru,
 5. na výmenu originálnych dielov,
 6.     na poškodenie spôsobené mechanickým poškodením,
 7. na poškodenie spôsobené prevádzkou v nevhodných podmienkach;
 8. na poškodenie spôsobené Vyššou mocou.
  • Nároky zo záruky bude Predávajúci akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do konca záručnej doby. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik, ak zákon neustanovuje inak.
  • Nárok na uplatnenie reklamácie počas trvania záruky u Predávajúceho zaniká:
 1. nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,
 2. neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí Tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby Tovaru,
 4. mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 5. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 7. poškodením Tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom Vyššej moci.
 • Predávajúci neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami Tovaru, ak Tovar bol ďalej používaný po zistení vady.
 • Kupujúci je povinný prezrieť si preberaný Tovar. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného Tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie Tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu Tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do troch kalendárnych dní po dodaní a prevzatí Tovaru a dokladu k uvedenému Tovaru. V prípade, že Kupujúci neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu Tovaru akceptuje. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodenie Tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí Tovaru. Reklamácie poškodeného Tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku.
 • Reklamáciu s presným popisom vady si Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, uplatňuje priamo u Predávajúceho, to písomne na adrese Predávajúceho Šamanka, Klincová 20, 821 08 Bratislava alebo e-mailom na info@samanka.sk.
 • Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení  a dodací list). Reklamácie Tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u Predávajúceho nebudú akceptované. Poverený pracovník Predávajúceho je povinný spolu s reklamujúcim Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, vyplniť reklamačný protokol. K  reklamačnému protokolu Kupujúci pripojí reklamovaný Tovar so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a presný popis vady Tovaru.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, nárok na odstránenie vád Tovaru, výmenu (nahradenie) Tovaru, zľavu z Ceny z Tovaru alebo na vystavenie dobropisu (zrušenie Zmluvy) v súlade s týmto bodom VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť neopraviteľný Tovar (alebo jeho diel) Tovarom (alebo dielom) podobným s rovnakým zložením alebo technickými parametrami, prípadne vystaviť Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, dobropis na daný Tovar. O spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom (t.j. o tom, či nároky z vád Tovaru sa vybavia opravou Tovaru, adekvátnou náhradou Tovaru, zľavou alebo vystavením dobropisu), rozhoduje vždy Predávajúci.
 • Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude o výsledku reklamácie písomne vyrozumený Predávajúcim najneskôr v lehote 30 dní od jej uplatnenia Kupujúcim u Predávajúceho. V odôvodnených prípadoch, napr. z dôvodu omeškania s prepravou reklamovaného Tovaru, môže byť táto reklamácia vybavená aj v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a odovzdania Tovaru u Predávajúceho.
 • Pri odstraňovaní vady je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť.
 • V prípade, že Predávajúci odstráni vadu, ktorú si Kupujúci spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálnych Cenníkov prístupných na Internetovej stránke Predávajúceho a takýto zásah sa nepovažuje reklamáciu.
 • Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád Tovaru u Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, rieši Reklamačný poriadok, ktorý tvorí Prílohu č. 3 ako neoddeliteľnú súčasť VOP.

 

8.           ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 • Každá zmluvná strana nahradí druhej zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto zmluvnej strane vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou zmluvnou stranou, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich z VOP.
 • S ohľadom na povahu Tovaru Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, za škodu podľa tohto článku VOP do úhrnnej výšky Ceny Tovaru bez DPH poskytnutých Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, Predávajúcim na základe Zmluvy. Do výšky náhrady škody sa započítava aj poskytnutá zľava.
 • Predávajúci za žiadnych okolností nie je zodpovedný za nasledujúce, a to ani v prípade, že by Kupujúci bol na takúto možnosť upozornený:
  1. za inú ako skutočnú škodu (nepriame škody či za následné hospodárske škody),
  2. za ušlé zisky, stratu obchodných príležitostí, ušlé príjmy, alebo za nedosiahnuté predpokladané úspory,
  3. za chyby spôsobené nesprávnymi postupmi, za vady, straty a škody priame i nepriame, ktoré vzniknú z dôvodu nezabezpečenia vopred oznámených alebo písomne dohodnutých podmienok,
  4. za vady, straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného zásahu zo strany Kupujúceho ani za škody spôsobené neoprávneným používaním Tovaru.
 • Predávajúci nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, pokiaľ právne predpisy neurčia inak. Princíp objektívnej zodpovednosti v prípade porušenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy je vylúčený a uplatní sa len zodpovednosť za zavinenie.
 • Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie so splnením svojich záväzkov alebo ich nesplnenie, ak toto omeškanie alebo nesplnenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (napr. Vyššou mocou). Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. Lehota na splnenie povinnosti zmluvnej strany sa predlžuje o čas, počas ktorého je jej znemožnené konať okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 

9.           VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 • Vo vzťahu k dodanému Tovaru všeobecne platí výhrada vlastníctva v prospech Predávajúceho. Až do úplného zaplatenia Ceny Tovaru zostáva dodaný Tovar vo vlastníctve Predávajúceho.
 • Do doby prechodu vlastníckeho práva k Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný Tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako Tovar predávajúceho.
 • Pri vyhlásení reštrukturalizácie alebo konkurzu na majetok Kupujúceho, ako aj pri začatí exekúcie postihujúcej majetok Kupujúceho ako povinného v exekučnom konaní, je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti doporučeným listom (s pripojením dokladu o právnom titule) informovať Predávajúceho a súčasne upozorniť všetkých, ktorí si uplatňujú právo na majetok Kupujúceho, že dodaný Tovar je majetkom Predávajúceho. Náklady s tým spojené a prípadnú škodu znáša Kupujúci.
 • V prípadoch podľa bodu 8.2. a 8.3. VOP má Predávajúci právo požadovať okamžité vydanie a vrátenie svojho Tovaru s vylúčením zádržného práva Kupujúceho a tretích osôb. Predávajúci je ďalej oprávnený, okrem požadovania splnia platobnej povinnosti zo strany Kupujúceho, predať Tovar verejnou dražbou alebo voľným predajom podľa svojich najlepších možností. Získaný výnos Predávajúci započíta v prospech plnenia dlhu Kupujúceho, prípadný prebytok hodnoty mu vráti. Všetky náklady spojené s vrátením Tovar Predávajúcemu ako vlastníkovi, ako aj s jeho prípadným následným predajom znáša Kupujúci.
 • Ak by Kupujúci v čase do úplného zaplatenia Ceny Tovaru (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) dodaný Tovar napriek tomu predal alebo dal ako záloh v prospech tretej osoby, je povinný svoje nároky voči tretej osobe bezodkladne postúpiť Predávajúcemu. O tom je Kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť tretiu osobu ako aj samotného Predávajúceho.
 • Ak by Kupujúci v čase vyhlásenia reštrukturalizácie alebo konkurzu na svoj majetok, alebo pri exekúcii majetku alebo neoprávneného predaja majetku týkajúceho sa výhrady vlastníctva dodaného a nezaplateného Tovaru v plnej výške dohodnutej Ceny, už nedisponoval, je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu údaje o osobe nového nadobúdateľa Tovaru.
 • Kupujúci nesmie bez osobitného písomného súhlasu Predávajúceho Tovar, ku ktorému sa výhrada vlastníctva vzťahuje, vyvážať mimo územia Slovenskej republiky.

 

10.        OCHRANA SÚKROMIA

 • Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, prípadne fyzickými osobami – podnikateľmi, kontaktné osoby Kupujúceho (štatutárne orgány, zamestnanci), ich splnomocnených zástupcov, pokiaľ sú fyzickými osobami (ďalej ako „dotknuté osoby“). Predávajúci spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Záujemca a Kupujúci vyhlasujú, že sa oboznámili so Zásadami ochrany osobných údajov, pričom sú povinní s nimi oboznámiť aj svojich zamestnancov a zástupcov (ak prichádza do úvahy). Podmienky ochrany súkromia sú zároveň splnením informačnej povinnosti Predávajúceho vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13, 14 GDPR, resp. § 19, § 20 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

11.        INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRI UZATVORENÍ ZMLUVY NA DIAĽKU

 • Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Spotrebiteľa týkajúcej sa Tovaru o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že Spotrebiteľovi v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. oznámil nasledujúce informácie:
  1. Charakter Tovaru a podmienky jeho poskytnutia sú popísané na Internetovej stránke.
  2. Obchodné meno a sídlo Predávajúceho sú uvedené v čl. 1. bod ‎1. týchto VOP.
  3. Telefónne číslo Predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Predávajúcim, sú uvedené v čl. 1. bod ‎1. týchto VOP.
  4. Adresa, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, je uvedená v Reklamačnom poriadku.
  5. Cenník Predávajúceho je dostupný on-line na Internetovej stránke.
  6. Pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, sa nevyužíva číslo služby so zvýšenou tarifou.
  7. Platobné podmienky a lehota, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Tovar, sú uvedené na Internetovej stránke a týchto VOP (v čl. ‎5., ‎6. VOP).
  8. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov sú uvedené v týchto VOP (v čl. ‎7. VOP a v Reklamačnom poriadku).
  9. Odoslaním Elektronickej objednávky dáva Spotrebiteľ súhlas s poskytnutím Tovaru ako odplatného plnenia v rozsahu definovanom v týchto VOP.
  10. Informácia o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienky, lehota a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy sú upravené v čl. ‎13. VOP.
  11. Informácia o povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Cenu za skutočne poskytnuté plnenia: Informácia o Cene je uvedená v čl. ‎6
  12. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  13. Dĺžka trvania Zmluvy a podmienky jej skončenia sú uvedené v týchto VOP (v čl. ‎12. VOP).
  14. Informácia o minimálnej dobe trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy: Zmluva zaniká splnením.
  15. Predávajúci sa neriadi kódexmi správania v zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z.
  16. Informácia o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné: Neaplikuje sa.
  17. Informácia o kompatibilite elektronického obsahu prostredníctvom obsahu HW a SW, o ktorých Predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné: Neaplikuje sa.
  18. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Spotrebiteľ je oprávnený za účelom riešenia prípadných sporov medzi ním a Predávajúcim využiť prostriedky určené zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade sa Spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov) alebo spor riešiť prostredníctvom príslušnej ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Predávajúci odporúča, aby sa Spotrebiteľ pred samotným využitím mimosúdneho riešenia sporu prostredníctvom vyššie uvedených subjektov, so svojimi požiadavkami obrátil priamo na Predávajúceho, a to buď osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej správy na adresu [info@samanka.sk].
  19. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv Spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.
 • Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z  Internetovej stránky a z týchto VOP (najmä čl. ‎4. VOP).
 • Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Elektronickej objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb zvolených Spotrebiteľom.

 

12.        ZÁNIK ZMLUVY

 • Zmluva sa uzatvára do úplného splnenia záväzkov vyplývajúcich z príslušnej Zmluvy.
 • Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť Zmluvu:
  1. písomnou dohodou zmluvných strán;
  2. odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku VOP.
 • Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo z dôvodu opakovaného alebo podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou, avšak až po predchádzajúcom písomnom upozornení druhej zmluvnej strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 10-dňovej lehoty na vykonanie nápravy, ak druhá zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak Kupujúci poruší tieto VOP alebo prípady podľa § 345 Obchodného zákonníka.
 • Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, že:
  1. na Kupujúceho bol vyhlásený konkurz alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie;
  2. bude prijaté rozhodnutie Kupujúceho o dobrovoľnom zrušení Kupujúceho (vrátane prípadov zlúčenia alebo splynutia).
 • Odstúpením od Zmluvy, prípadne na základe iného spôsobu ukončenia Zmluvy, nie sú dotknuté nároky, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia alebo iného spôsobu ukončenia Zmluvy, alebo ustanovenia, ktoré podľa svojho charakteru majú pretrvávať aj po ukončení tejto Zmluvy, napr. ochrana osobných údajov, náhrada škody, sankcie a pod.
 • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, a to v súlade s čl. ‎13 týchto VOP.

 

13.        ODSTÚPENIA OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

 • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 • Tovar sa na účely začatia plynutia lehoty podľa bodu 1 VOP považuje za prevzatý Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, okamihom, keď tento Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
 1. Tovary objednané týmto Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
  • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 VOP uplatňuje u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva tohto Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, môže použiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a je tiež pripojený v prílohe potvrdzujúceho e-mailu Elektronickej objednávky zaslaného Predávajúcim Kupujúcemu.
  • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť na adresu Šamanka, Klincová 20, 821 08 Bratislava alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  • Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.
  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, vrátiť Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri realizácii svojej platby, pokiaľ sa nedohodnú inak a ak s iným dohodnutým spôsobom platby nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  • Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  • Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, na vrátenie Ceny.
  • V zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak jej predmetom je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
 3. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
 4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť;
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

14.        PRÁVA K INTERNETOVEJ STRÁNKE

 • Záujemca je povinný sa oboznámiť sa s týmito VOP pred začatím používania Internetovej stránky.
 • Predávajúci je nositeľom práv k Internetovej stránke, ktoré sú autorským dielom a databázou v zmysle Autorského zákona. Predávajúci vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Internetovej stránke.
 • Obsah Internetovej stránky, vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky, sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva, a preto nie je možné ho uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Predávajúci vopred svoj súhlas.
 • Záujemca a Kupujúci sa zaväzujú, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov na stránke.
 • Pre správne používanie Internetovej stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Predávajúci takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku Internetovej stránky. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov Kupujúceho, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov.
 • Záujemcovia a Kupujúci využívajú obsah Internetovej stránky na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by Záujemcom alebo Kupujúcim mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na Internetovej stránke.
 • Ak Predávajúcemu vznikne škoda kvôli Záujemcovi alebo Kupujúcemu alebo inému používateľovi Internetovej stránky v súvislosti s používaním Internetovej stránky z dôvodu, že Záujemca, Kupujúci alebo iný používateľ nedodržal tieto podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je Záujemca, Kupujúci alebo iný používateľ povinný nahradiť túto škodu Predávajúcemu v plnom rozsahu.
 • Internetová stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré Predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na Internetovej stránke.
 • Systém Internetovej stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Predávajúci zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje Internetovú stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže Predávajúci uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

15.        DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

 • Všetky dokumenty, ktoré majú vzťah k plneniu Zmluvy predstavujúce viacstranné či jednostranné úkony zmluvných strán, musia byť vyhotovené písomne a podpísané (vlastnoručne alebo elektronicky) osobami oprávnenými konať alebo na základe písomného poverenia.
 • Dokumenty sa vždy doručujú druhej zmluvnej strane a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. osobne alebo kuriérom oproti potvrdeniu o prevzatí. Dokumenty sa však považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná,
  2. doporučeným listom alebo inou formou registrovaného poštového styku. V tomto prípade sa dokumenty považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom, dňom vrátenia zásielky v prípade, že ju adresát neprevzal, alebo v prípade, že nebol zastihnutý a ďalej dňom, kedy adresát prevzatie zásielky odmietol,
  3. elektronickou poštou (e-mailom). V tomto prípade sa dokumenty považujú za doručené okamihom, kedy odosielateľ obdrží od príslušného technického zariadenia potvrdenie o úspešnom odoslaní a/alebo potvrdení o doručení. Pre odstránenie prípadných nedorozumení sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne informovať o riadnom doručení dokumentov zaslaných týmto spôsobom.
 • V prípade doručovania dokumentov v elektronickej forme budú zmluvné strany používať formát MS Office a/alebo PDF. Dokumenty v elektronickej forme je možné doručovať prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo na dohodnutom dátovom médiu (USB disk, CD/DVD-ROM a pod.).
 • Dokumenty sa doručujú na poslednú známu adresu uvedenú ako doručovaciu adresu, prípadne do sídla zmluvnej strany uvedenej v Obchodnom registri SR, ak nie je stanovené alebo dohodnuté inak.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene ich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve, prípadne k zmene akýchkoľvek skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve, dotknutá zmluvná strana je povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu.

 

16.        ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

 • Tieto VOP, ako aj Zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem, ktoré by odkazovali na použitie cudzieho práva. V prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, ktorý je občanom iného štátu, tieto VOP sa spravujú aj tými ustanoveniami lokálneho práva Spotrebiteľa, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou a voľbou práva podľa tohto ustanovenia VOP.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky a akékoľvek spory alebo nedorozumenia vzniknuté v súvislosti s týmito VOP. V prípade, ak sa nepodarí spory vyriešiť, do tridsiatich (30) dní od ich vzniku, budú vyriešené vecne a miestne príslušnými všeobecnými súdmi SR.

 

17.        ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto VOP platia v znení uvedenom na Internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania Elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 • V prípade, že právne predpisy poskytujú Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľ, širšie práva a širšiu ochranu, ako to vyplýva z týchto VOP, tak sa prednostne použije uvedená právna úprava na tento právny vzťah, namiesto úpravy v týchto VOP. Rovnako sa na tento právny vzťah použije zákonná úprava vtedy, ak je to pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom výhodnejšie. Záujemca, Kupujúci alebo iný používateľ Internetovej stránky je povinný sa oboznámiť sa s týmito VOP pred začatím používania Internetovej stránky.
 • Neúčinnosť niektorých ustanovení Zmluvy, VOP nespôsobuje neplatnosť celej Zmluvy či VOP. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, VOP, prípadne sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť v tejto súvislosti príslušný dodatok.
 • Predávajúci je oprávnený kedykoľvek vydať nové VOP alebo ich zmeniť. Predávajúci bude informovať Kupujúceho o zmene VOP na Internetovej stránke, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Zmeny týchto VOP však nemôžu mať za následok podstatné zníženie úrovne služieb podľa týchto VOP.
 • Nové VOP nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Internetovej stránke alebo k inému dátumu uvedenému v znení týchto VOP (nie však skôr ako okamihom zverejnenia na Internetovej stránke) a nahrádzajú a rušia predchádzajúce znenie VOP. Pokiaľ bolo medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté, že sa ich vzájomné vzťahy riadia VOP, riadia sa ich vzájomné vzťahy vždy VOP v aktuálnom znení.
 • Všade tam, kde to neodporuje právnym predpisom, Kupujúci súhlasí, že všetky práva a pohľadávky Predávajúceho sa premlčia v lehote 10 rokov odo dňa, kedy mohli byť Predávajúcim vykonané/uplatnené prvýkrát.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú:

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy;

Príloha č. 2 – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

Príloha č. 3 – Reklamačný poriadok.

 • Tieto VOP sú platné a účinné od 04.04.2022

 

 

Príloha č. 1

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: ADHERSOL s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 53 599 993, DIČ: 2121424316, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č. 150698/B, e-mailová adresa: info@samanka.sk, tel.: +421 907 985 006

 

Týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od kúpnej zmluvy na tento tovar

 

 

 

 

Dátum objednania / prijatia (*)

 

 

 

 

Meno spotrebiteľa / spotrebiteľov (*)

 

 

 

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*), e-mailová adresa, telefónne číslo

 

 

 

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

Dátum

 

 

 

 

(*) Povinný údaj.

 

Príloha č. 2

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na poštovú adresu Šamanka, Klincová 20, 821 08 Bratislava.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza v Prílohe č. 1 VOP. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu info@samanka.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom,  resp. na inom trvanlivom nosiči.

 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prednostne prevodom na bankový účet, prípadne rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste do odberného miesta, kde ste ho prevzali bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.