Reklamačný poriadok

ADHERSOL s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) spoločnosti : ADHERSOL s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 53 599 993, DIČ: 2121424316, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č. 150698/B, e-mailová adresa: info@samanka.sk, tel.: +421 907 985 006 (ďalej len „Predávajúci“) a opisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru predávaného Predávajúcim podľa aktuálnej ponuky (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.2 Kupujúci, ktorým sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie výlučne fyzická osoba nepodnikateľ – Spotrebiteľ (ďalej len „Kupujúci“), je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred uzatvorením akejkoľvek kúpnej zmluvy na predaj tovaru predávaného Predávajúcim podľa aktuálnej ponuky na internetovej stránke www.samanka.sk (ďalej len „Tovar“).

1.3 Definície pojmov s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený a definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ v tomto Reklamačnom poriadku nie je stanovené inak. Ak nie je význam použitých pojmov definovaný podľa predchádzajúcej vety, bude mať význam stanovený v platných a účinných právnych predpisoch.

1.4 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne iba na Kupujúceho ako fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorý je v právnom postavení Spotrebiteľa.

2. Uplatnenie reklamácie

2.1 Za reklamáciu sa považuje uplatnenie práv zo zodpovednosti Predávajúceho za vady poskytovaného Tovaru. Právo zo zodpovednosti za vady poskytovaného Tovaru musí Kupujúci u Predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, len čo chybu zistí. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik, ak zákon neustanovuje inak.

2.2 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

2.3 Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť:
a) písomne na adrese Predávajúceho: Šamanka, Klincová 20, 821 08 Bratislava;
b) e-mailom na adrese: info@samanka.sk.

2.4 V reklamácií je Kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať reklamované skutočnosti, priložiť podklady preukazujúce jeho tvrdenia a uviesť práva, ktoré si Kupujúci v rámci reklamácie uplatňuje. Bez riadnej identifikácie Kupujúceho bude Predávajúci považovať reklamáciu za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Ak bude reklamácia neúplná alebo nezrozumiteľná, Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie týchto nedostatkov. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať Kupujúceho o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní reklamácie a v prípade ak ju Kupujúci neposkytne, Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie výlučne na základe dostupných podkladov. Reklamáciou podanou opakovane, tým istým predkladateľom v rovnakej veci, ak neobsahuje reklamácia žiadne nové skutočnosti, sa Predávajúci nebude zaoberať.

2.5 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.6 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu – § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.

2.7 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

3. Výluky

3.1 V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Predávajúci, jeho zamestnanci alebo jeho poskytovatelia licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, a to aj v prípade, že Predávajúci bol upovedomený o možnosti takýchto škôd. Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Predávajúceho, jeho zamestnancov obmedzená do výšky ceny, ktorá bola zaplatená za Tovar.

3.2 Predávajúci nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, princíp objektívnej zodpovednosti je vylúčený, pokiaľ právne predpisy neurčia inak.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Spotrebiteľ nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú sám spôsobil.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnýTovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

4.5 Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4.6 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie určuje Kupujúci pri uplatnení reklamácie v zmysle bodov 4.2, 4.3, 4.4., 4.5. tohto Reklamačného poriadku alebo na výzvu Predávajúceho v ním určenej primeranej lehote. Ak Kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.

4.7 Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 4.10.

4.8 Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.9 Predávajúci vydá Kupujúciovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.10 Ak Predávajúci nevybaví reklamáciu na mieste, oznámi Kupujúcemu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie (ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim) písomne alebo e-mailom skutočnosť, že jeho reklamácia bola vybavená, pričom v tomto oznámení uvedie spôsob ako bola predmetná reklamácia vybavená. Ak sa oznámenie zasiela e-mailom považuje sa za doručené Kupujúcemu v deň, keď bolo odoslané na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri uplatnení reklamácie. Ak sa oznámenie zasiela písomne, považuje sa za deň vybavenia reklamácie deň, kedy bola zásielka oznámená Kupujúcemu, a to aj v prípade, že si Kupujúci zásielku neprevezme v odbernej lehote na adrese uvedenej pri uplatnení reklamácie.

4.11 V prípade, ak by Kupujúci ako Spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“).

4.12 Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Kupujúci nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.13 Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Vzťahy, ktoré neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.2 Všetky prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa bodu 4.12 tohto Reklamačného poriadku.

5.3 Predávajúci je oprávnený zmeniť a/alebo prijať nový Reklamačný poriadok, pričom jeho zmena je účinna odo dňa uvedeného v zmenenom alebo novom Reklamačnom poriadku, najskôr v deň jeho zverejnenia na stránke www.samanka.sk.

5.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 30.3.2022.